This image for Image Layouts addon

Mearrasiida - et sjøsamisk senter i Billávuotna/Billefjord 

Mearrasiida er en stiftelse som arbeider med lokal/tradisjonell kunnskap, herunder bygging av små tradisjonelle båter, og med stedsnavn og andre kulturminner, språk og historie i sjøsamiske områder. Nettstedet Meron er sentralt i formidling fra dette arbeidet. Der deles også innlegg fra ansatte, medarbeidere og andre på Meronbloggen   

12.03.2023: Nettstedet Meron oppdateres. Noen kart og andre komponenter er derfor ikke tilgjengelig nå.        

Faste tema

This image for Image Layouts addon

Båter og båtbygging

Båter og båtbygging har blitt et viktig tema ved Mearrasiida. Man er nå i gang med prosjekt nr. 2 for bygging av små trebåter, den såkalte spissbåten, eller spissa som er den vanligste benevnelsen blant annet i Finnmark. Samisk båt-terminologi er samlet inn og formidlet, og innsamling av båthistorie i sjøsamiske områder er påbegynt. 

Les mer

Lokal/tradisjonell kunnskap

Lokal/tradisjonell kunnskap

Lokal/tradisjonell kunnskap, for det meste om fjorder. Les om Porsangerfjorden, Tanafjorden og Revsbotn, og om fiske i Rognsund i tidligere tider. Også informasjon om arrangement der ulike former for lokal/tradisjonell kunnskap har vært tema.

Samisk språk og ordbank

Språk og ordbank

Mearrasiida har en samling samiske ord og uttrykk i tilknytning til sjø og sjølandskap, som vi kaller for ordbanken. Språkprosjekter og arrangement med samisk språk som tema nevnes også.

Samiske og andre stedsnavn

Stedsnavn

Samiske og andre stedsnavn navn fra Porsanger, Tana og Laksefjord, Kvalsund og Måsøy (kommuner), Nordreisa og Ofoten i Sør-Troms

Landskap og kulturminner

Landskap og kulturminner

Formidling om landskap og kulturminner. Mesteparten av materialet er fra Porsanger, og noe fra Stranda kulturlandskap i Nordkapp kommune. Noen kulturminnevandringer i Porsanger nevnes også.

Diverse om Porsangerfjorden og andre kyst-og fjordstrøk

Diverse andre tema

Diverse om Porsangerfjorden og andre kyst- og fjordstrøk

Diverse andre tema

Samarbeid i forskning og utvikling

Samarbeid i forskning og utvikling

Mearrasiida deltar som lokal samarbeidspartner i forskningsprosjekt med relevante emner for sjøsamiske områder, som blant annet tradisjonell kunnskap.

_______________________________

Test bilde språkarbeid

Tvangsevakueringa og annen krigshistorie

Andre verdenskrig fikk som kjent store konsekvenser blant annet i sjøsamiske områder, og tvangsevakueringen bidro sterkt til det. På nettstedet evakueringsminner presenteres noen tidsvitners fortellinger fra den dramatiske høsten 1944, da en stor del av befolkningen i Finnmark og Nord-Troms ble tvangsevakuert før den tyske okkupasjonsmakten gjennomførte den brente jords taktikk. Vi nevner også fortellerkvelder og andre arrangement med tvangsevakueringa og krigen som tema. 

evakueringsminner

fortellerkvelder og andre arrangement